R�cznie robiona bi�uteria od Gulsina

Militta okresowo zapoznaje czytelnik�w z trendami mody i odpowiednimi kolekcjami, a jednocze�nie przypomina, �e w naszych czasach osobowo�� i wyj�tkowo�� s� bardzo wa�ne. Dlatego na szczeg�ln� uwag� zas�uguje odzie� uszyta na zam�wienie lub r�cznie robiona bi�uteria. Dzi� zobaczymy bi�uteri� Gulsina.


Witam, mam na imi� Gulsina, jestem projektantem bi�uterii! Kreatywno�� jest integraln� cz�ci� mojego �ycia. Inspiruje mnie pi�kno otaczaj�cego mnie �wiata, staram si� wymy�li� co� nowego, niezwyk�ego, co znalaz�o odzwierciedlenie w moich pracach.

Materia�y do tworzenia bi�uterii, mog� sta� si�, cokolwiek, o ile moja wyobra�nia - koralikami, koralikami, per�ami, koronk�, zamszem i sk�r�. A co najciekawsze, moja praca mo�e by� nieprzewidywalna. Tworz�c ornament, widz� dok�adnie, co powinno by�, ale czasami inspiracja wychwytuje, �e ostateczny wynik mo�e przekroczy� wszelkie oczekiwania.

Wi�cej informacji o naszej pracy mo�na znale��:
vk.com/lub76506534
instagram.com/ukrasheniya_ekaterinburg

Zostaw Swój Komentarz